Z dniem 1 września 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim rozpoczyna realizację projektu "Europeizacja edukacji kluczem do pełniejszej integracji uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach akcji    1-Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+.
Łączny czas trwania projektu wynosi 16 miesięcy, w związku z czym termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2018 roku.

Działaniami w ramach projektu objęta zostanie grupa 16 pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Starogardzie Gd. prowadząca zajęcia w szkole przyszpitalnej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. 
Nauczyciele obejmują uczniów - pacjentów intensywnymi działaniami edukacyjnymi, terapeutycznymi oraz opiekuńczo - wychowawczymi.
W skład zespołu wchodzą nauczyciele przedmiotów, systematycznie poszerzający swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i studiach podyplomowych. Wszyscy posiadają wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki leczniczej.
Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez zdobycie wiedzy na temat szerszego zastosowania innowacyjnych metod, technik i środków dydaktycznych oraz nowych form organizacyjnych w pracy z uczniem przewlekle chorym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz kompleksowe wdrożenie rozwiązań przynoszących długotrwały efekt.
W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 wizyty nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim do Friedrich-Elvers-Schule w Heide - szkoły państwowej, w której praca edukacyjno - wychowawcza opiera się na podstawowych ideach Janusza Korczaka (Deklaracja Praw Dziecka), które sprawiają, że zasady panujące w szkole są dla uczniów jasne, zrozumiałe i dają im poczucie bezpieczeństwa. Szkoła Friedrich-Elvers ma długą tradycję współpracy międzynarodowej, co pozwoliło na wprowadzenie nowatorskich metod pracy z uczniami o różnych potrzebach i możliwościach. Dzięki rozległym polom swoich działań i ich europejskiemu wymiarowi budzi nasze ogromne zainteresowanie i chęć naocznego poznania. 


Nauczyciele i ..........

strona naszej szkoły
strona naszej szkoły
strona naszej szkoły
strona naszej szkoły